Nyhet

Ny giv for Kvadraturen

Med ombruk og samarbeid skal vondt fordrives. Ny rapport, med Ellen de Vibe som prosjektleder, legger grunnlag for revitalisering av Kvadraturen i Oslo.


Telegrafbygningen i Dronningens gate er nylig omformet av KIMA arkitekter og huser blant andre Nordic – Office of Architecture. Foto: OMA

En ny rapport skal gi oppskriften på hvordan et privat-offentlig partnerskap kan gi området Kvadraturen i Oslo sentrum en restart. «Hva skal egentlig til for å vitalisere og skape mer byliv i Kvadraturen?» spør Kvadraturen Områdeforum, en gruppe initiert av OMA (Oslo Metropolitan Area), som organiserer tolv av de største grunneierne med utviklingsplaner i Kvadraturen.

Rapporten «Samskaping i Kvadraturen» ble overlevert Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup og byråd for byutvikling i Oslo, Rasmus Reinvang, denne uken. Et resultat av en todelt «kafédialog» som har til hensikt å utforske muligheter for at bygninger, bygulv og samarbeidsformer kan bidra til flere boliger og mer byliv. Deltakerne i disse dialogene har vært utviklere, arkitekter, offentlige representanter og brukere/beboere i den historiske bydelen.

Inni kvartalene

Det er tidligere byplansjef i Oslo, Ellen de Vibe, som har vært prosjektleder for Samskapingsprosjektet og som sammen med Rodeo arkitekter har fasilitert kafédialogene og ferdigstilt rapporten. Hun kjenner godt til Kvadraturens mange utfordringer, og mener det allerede finnes gode offentlige planer for området, men at flere parter nå må involveres.

– Styrken nå er at vi i større grad har fått involvert de største grunneierne i området. Det er tidligere jobbet mye med det offentlige rom, det er blant annet laget en områdereguleringsplan for å modernisere Kvadraturen, men nå handler det mer om hva som skjer inni de enkelte kvartalene. Det er viktig, forteller de Vibe til Arkitektnytt.

Prosjektleder Ellen de Vibe har stått i spissen for kafédialogene som ligger til grunn for den nye rapporten om Kvadraturens fremtid. Foto: OMA

Ombruk av fortiden

Rapporten peker på tre strategiske grep som nøkkelen til å låse opp området: Markering av det forestående 400-års jubileum til Kvadraturen i 2024; samarbeidsprosjektet SamskapingsKvadraturen, der det utvikles en sentrumspolicy om hvem som skal ta ansvar og hvordan det private og det offentlige bør samhandle; samt OmbruksLab, der Kvadraturen foreslås som en testarena for ombruk, hvor man gjennom pilotprosjekter tester og utvikler bevarings- og utviklingsprinsipper, og gir konkrete innspill til forenklet lov- og regelverk.

– Særlig Ombrukslab bør være av interesse for Arkitektnytts lesere, sier de Vibe.

– Området er fullt av historiske bygg, men også av mange bygg uten bevaringsverdi. Sett ut ifra et klimaperspektiv bør det utforskes hvordan alle disse byggene kan tas i bruk og omformes til nye funksjoner. Det gjelder både typen bygg, hvordan man ombruker materialer og betongkonstruksjoner og hva slags endringer av lovverk man bør få. Målet er å rive mindre og ombruke mer, sier hun.

– Kan man snakke om en ny, overordnet visjon for Kvadraturen?

– Kvadraturen skal være et flerfunksjonelt byområde med mye byliv og fortrinnsvis flere boliger som styrker bylivet. Der man legger vekt på bruk av bylivet, men også må se på gårdsrommene inni kvartalene. Vi trenger en vitalisering av byområdet som bygger på den historiske kvaliteten, men som også ivaretar fremtidens historie. Vi må ombruke mer, men også tillate mer endring. I rapporten åpner vi for en ny tilnærming til historien enn den vi har hatt tidligere, såkalt adaptive reuse, ombruk ved omforming. Man kan ikke fryse historien, men forvalte den ut ifra vår tid og fremtidens behov. For Kvadraturens del må man tillate visse infill- og ombygningsprosjekter, sier de Vibe.

Illustrasjonen viser et mulig scenario for en nedsenket hage som del av hovedgårdsrom i Dronningens gate 13, som gjør at store deler av kjelleretasje kan aktiviseres og bidra mer til vitalisering. Illustrasjon: Oslo Works/Tegmark
Onfill med boliger i Dronningens gate 13: Taklandskap med nye boliger integrert. Illustrasjon: Oslo Works/Tegmark

Videre dialog

Hun forteller om en kommunal satsning på offentlig funksjoner i området, der Oslo kommune blant annet har kjøpt Myntgata 2 med tanke på å bygge en videregående skole, koblet mot teknologigründere i området, og en ny barneskole i Bjørvika. De Vibe mener både kommune, stat og utviklere nå må ta ansvar for den videre revitaliseringen av området:

– Jubileet må stat og kommune ta ansvar for, Kvadraturen er et av Norges viktigste historiske områder med tanke på utviklingen av Oslo som hovedstad. Samskapning må skje i samarbeid mellom kommunen og utviklerne i området, der staten må bistå med lovendringer, og OmbruksLab-en bør gjelde utviklerne, men også det offentlige, sier prosjektlederen for Samskapingsprosjektet i Kvadraturen.

Kvadraturen områdeforum vil nå gå i videre dialog med berørte aktører om oppfølging av de tre anbefalte strategiene. Les hele rapporten her.