Organisasjonsliv

– Ny NAL-modell blir for dyrt

SAF OM STRATEGIPROSESSEN: – Den nye organisasjonsmodellen blir for stor og dyr. Stavanger arkitektforening mener politisk gjennomslagskraft og medlemsfordeler må sikres på annet vis.

– Forslaget om å styrke det politiske og kommunikative arbeidet i NAL er et av de viktigste momentene i rapporten, dette er positivt, sier SAF-leder Olav Hodneland. Foto: Marthe Schjelderup

Strategiprosessen og First House-rapporten

  • I en serie artikler spør Arkitektnytt et knippe lokallagsledere hva de mener om de viktigste spørsmålene i strategirapporten som First House og NAL sendte på høring i vinter med frist 10. november 2017. 
  • Bakgrunn: Representantskapet (RS) vedtok våren 2016 å sette i gang en strategiprosess for å «styrke og tydeliggjøre NAL». First House ble engasjert som ekstern prosessleder og overleverte sin endelige rapport til NAL 27. oktober 2017.
  • NALs lokallag forbereder seg nå til årets viktigste Representantskapsmøte (RS) hvor den store strategirapporten skal opp til behandling. Møtet finner sted i Oslo den 3. februar.
  • Lokallagslederne er delegater på RS, hvor de ulike lagene har ulikt antall stemmer ved votering. Totalt antall stemmer er 35.
  • First House-rapporten er utarbeidet på bakgrunn av blant annet workshops og spørreundersøkelser.

3. februar avholdes ekstraordinært RS-møte i NAL. Representantskapet skal blant annet gjøre vedtak om ny organisasjonsmodell og styrking av lokallagene.

Bakgrunnen for møtet er strategiprosessen og rapporten rådgiverfirmaet First House leverte i vinter. Rapporten inneholder forslag til endringer i organisasjonen, og har vært til høring i vinter. Lokalforeningene forbereder seg i disse dager til Representantskapsmøtet (RS-møtet) der rapporten og anbefalingene skal behandles.

– Et tydeligere NAL

Olav Hodneland, leder i Stavanger arkitektforening (SAF), mener forslaget om å styrke det politiske og kommunikative arbeidet i NAL er et av de viktigste momentene i rapporten.

Han mener også at det er viktig å synliggjøre NALs prioriteringer og hvilke saker man vil fronte, slik at NAL kan bli den fagideelle organisasjonen den skal være.

– Det vil gi større politisk gjennomslag, og det er dét hele rapporten dreier seg om.

Regionssekretærer må revurderes

SAF vender tommelen ned for forslaget om tre nye regionssekretærer. Hvis man skal styrke lokalforeningene, blir det feil å lokalisere dem til de tre største byene, tror SAF.

– I Oslo, Trondheim og Bergen er behovet minst. De har dessuten sterke fagmiljøer og store nettverk med forelesere, sier Hodneland.

I høringsinnspillet skriver SAF: «Behovene for veiledning og kunnskap er nok større i lokallag med mindre antall medlemmer. […] det er behov for kunnskapsdeling og mulighet for samordning av arrangementer mellom lokalstyrene og her er det store potensialer.»

Anbefaler manual

Lokalforeningen i Stavanger er positiv til en profesjonalisering og styrking av lokalforeningene. Hodneland mener man bør ta utgangspunkt i det gode arbeidet som allerede gjøres:

– SAF har gode rutiner når det gjelder planlegging av vårprogram, sponsorkontakt, kontakt med steder vi vil ha arrangementer, økonomistyring og den type ting. Vi har blant annet utarbeidet en erfaringsmanual som overleveres de som overtar i foreningen, forteller Hodneland. – I de mindre foreningene ser det ut til at dette ikke er profesjonalisert, sier han, og foreslår at manualen inkluderes i NALs håndbok for lokalforeningene.

– Rekrutter ved skolene!

Når det gjelder rekruttering av nye medlemmer, mener Hodneland at det må satses mer på studentene.

– Her må vi lære av Afag, som for eksempel reiser til Sverige og Danmark for å rekruttere norske utenlandsstudenter. Det er vanskeligere å rekruttere de som allerede er i gang med karrieren, og i SAF er det primært de unge som er aktive, sier Hodneland.

Nei og ja til organisasjonsendring

SAF går mot forslaget til ny organisasjonsform med en landsmøte- og landsstyremodell, slik First House-rapporten foreslår.

Hodneland mener argumentasjonen for endringen er for vag.

– I rapporten viser de til andre organisasjoner som fungerer bra med landsmøtemodell. Og de mest fremtredende argumentene er sosialt felleskap og styrking av organisasjonskultur. Det er ikke så mye mer konkret enn det, sier han.

SAF-lederen peker på at NAL har færre medlemmer enn organisasjonene de sammenlignes med.

– Målsetningen om økt medlemsdemokrati er god, men man må jobbe videre med rapporten fra First House og finne løsninger som passer NAL. Forslaget om flere delegater til et landsmøte i stedet for årlige RS-møter, betyr store innhugg i økonomien vår. Det er ikke riktig vei framover, poengterer Hodneland. 

– Bladene må beholde uavhengigheten

– Hvilke andre spørsmål er viktige for dere i RS-møtet?

– Vi er skeptiske til å legge Arkitektnytt og Arkitektur N under kommunikasjonsavdelingen. Vi er veldig fornøyde med den uavhengigheten de har i dag, sier SAF-lederen.

Hodneland vil også bruke RS-møtet til å markere behovet for å synliggjøre medlemsfordeler. Han mener mange arkitekter tar NALs arbeid for gitt, og at det er på tide å løfte fram hva NAL gjør for medlemmene etter mange år med mye fokus på interne prosesser.

Hodneland foreslår for eksempel billigere videokurs.

– Disse er dyre for medlemmer, og de kan være viktige for små kontorer, understreker han.

Til uka skal SAF forankre beslutningene internt, men de har foreløpig ikke jobbet mye med politisk forankring av sine hjertesaker på tvers av lokalforeningene. Men Hodneland forteller at lokalforeningsteamet har satt dem i kontakt med andre lokalforeninger, noe som har bidratt til faglige avklaringer.