Konkurranser

Nye NTNU Campus ut på høring i mars

Forsinket planprogram fra NTNU legges ut på høring 6. mars. Her er prosessen videre.

To av alternativene fra Fysisk plan som viser utbygging på ledige tomter i bystrukturen på Elgeseter og utbygging i Høyskoleparken (t.h). Illustrasjon: Fra Fysisk plan, NTNU

NTNU Campus

  • September 2015: Regjeringen besluttet at NTNU skal samles i én campus i området rundt Gløshaugen.
  • Oktober 2016: NTNUs styre slutter seg til rektors tilrådning om at nye campusbygg lokaliseres vest for Gløshaugen, ned mot Elgeseter.
  • November 2016: Utlysing av første del av idé- og plankonkurransen for området Gløshaugen, Elgeseter, Øya.
  • 14. februar 2017: De fem vinnerne av første trinn offentliggjøres.
  • 7. april 2017: Innleveringsfrist for andre trinn i idé- og plankonkurransen.
  • 15. mai 2017: Fagjuryen kårer «Veien videre» av Koht arkitekter som vinner av idékonkurransen. Kontoret blir engasjert for å videreutvikle sin ide til en fysisk plan for campus.
  • 2018–2019: Programmering og forprosjekt for nye bygg i samlet campus.
  • 2020: Tidligst byggestart samlet campus.
  • 2025: Mål om at samling av campus i Trondheim i hovedsak er gjennomført.

Det har vært høy temperatur og stort mangfold i debatten om utviklingen av NTNU Campus i Trondheim helt siden 2015, da utvidelse av campus ble vedtatt av Regjeringen. Nå foreligger straks NTNUs eget planprogram, som skal sendes ut til offentlig høring den 6. mars.

Per Arne Tefre ved Byplankontoret i Trondheim tar oss gjennom den videre politiske prosessen i kommunen:

– Dette er et planprogram som skal ta stilling til mulig plassering av framtidig samling av campus og legge føringer for kommende reguleringsplaner, sier Tefre.

Forslag til planprogram skal legges fram for politisk behandling i Bygningsrådet den 6. mars, og blir deretter lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring. Tefre sier en slik høringsprosess normalt har seks ukers frist, men at de i saken om NTNU vil strekke fristen til slutten av april eller begynnelsen av mai. Saksfremlegget er klart for publisering på kommunens hjemmesider i løpet av neste uke.

Forsinkelser

– Planprogrammet har blitt utsatt. Har dere fått noen forklaring fra NTNU på hvorfor?

– Forklaringen er at NTNU ønsket å avvente til de fikk rammene for utbygging under regjeringskonferansen den 19. januar. Dette er en spesiell sak, en nasjonalt viktig sak, og NTNU ville avvente regjeringens beslutning.

NTNU fikk innvilget penger til 92 000 kvadratmeter nybygg og 45 000 kvadratmeter ombygging av campus i Trondheim den 19. januar. I følge Tefre er alle de tre omstridte alternativene til lokalisering av en framtidig samlet campus fremdeles aktuelle for NTNU, og er noe som skal utredes videre gjennom høringsprosessen.

Høring for alle

– I høringsperioden vil man motta innspill fra offentlige instanser som riksantikvaren, fylkeskommunen, fylkesmannen og Statens Vegvesen. I tillegg vil det holdes åpne møter med blant andre Folkeaksjonen Bevar Høyskoleparken og andre naboer som har organistert seg. I en slik høringsprosess kan alle komme med merknader, forklarer Tefre.

– Og veien videre?

– Etter høring vil planprogrammet bearbeides i samarbeid med NTNU og fastsettes i bygningsrådet, før bystyret fatter det endelige vedtaket over sommeren. Hensikten med planprogrammet er å lage et grunnlag for kommende reguleringsplaner. Før reguleringsplanarbeider kan igangsettes skal Statsbygg/NTNU lage en egen rapport, oppstart forprosjekt (OFP), en rapport som også må må forholde seg til planprogrammet, sier Tefre.