Nyhet

Økt byliv på høring

Oslo kommune med ambisiøst handlingsprogram for økt byliv på Tøyen og Grønland. – Målet er å gjøre det bedre og tryggere for syklende og gående, sier byråd Hanna Marcussen (MDG).


Oslo kommune med ny handlingsprogram for økt byliv i sentrumsbydelene Grønland og Tøyen. Nå skal programmet ut på høring. Illustrasjon: Fragment

Nytt handlingsprogram for Tøyen og Grønland ble sendt ut på høring denne uken. Oslo kommune har utforsket muligheten for å gjøre gater og byrom i de to bydelene mer attraktive.

– Byrådet ønsker økt byliv i et grønnere Oslo sentrum, og handlingsprogram for økt byliv på Grønland og Tøyen er en forlengelse av dette arbeidet, sier Hanna Marcussen (MDG), byråd for byutvikling, i en pressemelding fra Oslo kommune.

– Målet er å gjøre det bedre og tryggere for syklende og gående, styrke områdenes grøntområder, samt å bygge videre på og forbedre de gode bylivskvalitetene som allerede er i området i dag, sier hun.

Gang, sykkel og blågrønne byrom

Overordnet har programmet følgende fire mål:

· Gi gående og syklende bedre plass i gatebildet.

· Skape bedre samspill mellom steder, aktiviteter og tilbud i området.

· Oppgradere og utvikle nye byrom, torg og møteplasser.

· Styrke området «blågrønne kvaliteter» – parker, grøntområder og åpning av bekker.

Når tiltakene skal gjennomføres og i det hele tatt om de skal gjennomføres er imidlertid opp til politikerne. Handlingsprogrammet er først og fremst en oversikt over hvilke mulighetsrom som finnes.

– Handlingsprogrammet er en smørbrødliste med muligheter for hvordan Grønland og Tøyen kan se ut i fremtiden, sier Siri Gauthun Kielland, etatsdirektør i Plan- og bygningsetaten, i pressemeldingen.

Hun sier det har vært spennende å jobbe med området:

– I motsetning til sentrum, hvor byliv-prosjektet startet, så bor og lever det veldig mange innbyggere på Grønland og Tøyen. Det gjør noe med bylivet, her yrer det allerede.

Siri Gauthun Kielland, etatsdirektør i Plan- og bygningsetaten, sier handlingsprogrammet for Tøyen og Grønland er «en smørbrødliste med muligheter». Foto: Tom A. Kolstad
Hanna Marcussen (MDG), byråd for byutvikling, ønsker økt byliv og flere «blågrønne kvaliteter» på Grønland og Tøyen. Foto: Sturlason / Oslo kommune

Inkludert i sentrum

Programmet er utviklet med høy grad av medvirkning fra beboere og brukere av bydelene. Her har det blant annet kommet frem at man på Grønland og Tøyen ikke føler seg prioritert som fullverdige sentrumsbydeler.

Det står blant annet følgende: «Medvirkning viser at mange av Grønland og Tøyens beboere føler seg glemt i utviklingen av Oslo. Det oppleves i dag et klart skille i kvalitetsnivået på overflater og byrom fra sentrum til Grønland, noe som bidrar til oppfattelsen av at Grønland og Tøyen ikke tilhører, eller prioriteres i samme omfang som sentrum».

– Det har vært viktig for oss å bygge videre på all den gode medvirkningen som er gjort i området de seneste årene og samtidig finne de stemmene som ikke har vært hørt til nå. Dette har gitt innsikt i hvordan det er å drive butikk og serveringssted på Grønland og Tøyen, hvilke utfordringer de opplever og hvilke ønsker de har for området, sier Kielland.

Handlingsprogrammet er lagt ut på høring, med frist for innspill 6. juli. Byråd Marcussen håper innspillene vil gjøre programmet enda bedre.

– Jeg håper at handlingsprogrammet vil gi mange gode ideer til både kommune, til næringsliv og lokalmiljø, og at vi kan trekke lasset sammen for å gi et godt og variert byliv på Grønland og Tøyen, sier hun.

SLA har vært ansvarlige for teamet og ledet arbeidet med handlingsplanen. I tillegg har Fragment, tenketanken Nabolagshager og Ragnhild Wikstrøm, samfunnsgeograf og mobilitetsekspert, deltatt i prosjektet.