Nyhet

Opprop for ombruk

Grønn omstilling bremses av streng tolkning av regelverk. Et nytt opprop krever nå at kommunalminister Nikolai Astrup (H) griper inn med ny instruks. 


Mad arkitekter stod nylig bak rehabiliteringen av et kontorbygg på Tullinløkka i Oslo sentrum, med høy grad av gjenbruk av materialer. Foto: Kyrre Sundal

En streng tolkning av uklare omsetningskrav til byggevarer hindrer at ombruk av byggevarer blir utbredt, hevdes det i et opprop fra ni ombruksaktører og fagfolk på området. 

«Det er i dag en overflod av fullt brukbare byggevarer som daglig går i konteineren, men som isteden kan få en lenger levetid i nye bygg. Mulighetene for ombruk blir imidlertid hindret av dagens tolkning og håndheving av regelverket», heter det i oppropet. 

Oppropet ble initiert av Anne Sigrid Nordby fra Asplan Viak, og utarbeidet hovedsakelig av henne og Lasse Kilvær, daglig leder i Resirqel. Teksten er undertegnet av blant andre Tine Hegli, professor ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo; Nicolai Riise, konsernsjef i Mad Arkitekter; Per F. Jørgensen i Vill Energi og Marie Indrelid Winsvold, styreleder i Høine.

Forvirrende regelverk

Det er klar tale i brevet fra de ni, som ønsker å bidra med sitt til å få til en sirkulær omstilling, men som opplever å bli motarbeidet av egne myndigheter. I tillegg mener de regelverket i dag tolkes «i strid med overordnede føringer for ressurshensyn så vel som sunn fornuft». 

– Kjøper du en bruktsykkel, trenger du ikke ha originaldokumentasjon fra da sykkelen var ny for at kjøpet skal være lovlig. Når det gjelder byggevarer er imidlertid alt mye mer uklart, forklarer Kilvær i Resirqel. 

Mens nye produkter blir CE-merket, etter en felles EU-standard for å sikre et likt indre marked, er den tekniske kvaliteten i byggevirksomhet i Norge styrt av «Forskrift om tekniske krav til byggverk» – kjent som TEK. Det er sammenblandingen av disse to som gjør dagens situasjon uoversiktlig.   

– Det er i dag uklart hvordan man skal dokumentere egenskaper for brukte byggematerialer og hvordan disse møter regelverket. Det er forvirring rundt regelverk for omsetning, og regelverk som sikrer kvaliteten på byggevarer, forklarer han.  

Lasse Kilvær, daglig leder i Resirqel, er blant dem som har signert oppropet for en ny instruks for grønn omstilling. Foto: Mette Svensen

– Byråkratisk ulykke

Kilvær omtaler denne sammenblandingen som en helt unødvendig «byråkratisk ulykke», hvor det er skapt en nesten-ulovlig juridisk gråsone for ombruk av byggevarer. 

– Denne gråsonen har vokst frem fordi ombruk i en periode ikke har vært et stort tema i den profesjonelle byggebransjen. 

Når bransjen nå tar grep for økt ombruk, for å få ned avfall, hindre ressursutarming, få ned CO2-utslipp, og få økt lokal verdiskapning, blir de, ifølge Kilvær, stoppet av regelverket. 

– Direktoratet for byggkvalitet har vist prisverdige initiativ til å støtte ombruk, men når man ikke finner forbildeprosjekter der ombruk av byggevarer blir gjort etter byggevareforordningen ellers i Europa, blir det vanskelig for direktoratet. Da trengs det avklaringer eller instrukser fra ministeren om hva som gjelder. 

Fire krav

Initiativtakerne retter derfor oppfordringen til myndighetene, og da spesielt kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H). De ber han og myndighetene om «å slutte å stikke kjepper i hjulene for en bransje de selv snakker opp»

De har følgende fire krav i brevet:

  •  Fram til et nytt lovverk rundt sirkulær økonomi er på plass i EU, må det gjelde en instruks for tolkning av Byggevareforordningen (BVF) slik at brukte byggevarer i praksis ikke rammes av ordningen.
  • Byggeiere og entreprenører må få trygghet for at omsetningsregelverket og krav om CE-merking for nye produkter ikke vil ramme ombruk.
  • Prosjekterende og utførende må få støtte til å håndtere prosessene rundt brukte byggevarer, med fokus på kvalitetssikring og dokumentasjon for å møte krav i Teknisk forskrift (TEK).
  • Det bør etableres en felles kunnskapsbank/ vitensenter for ombruk som blant annet kan koordinere erfaringer knyttet til kvalitetssikring av ulike brukte byggevarer.

Vind i seilene

Oppfordringen i oppropet er som følger: «Vi har ingen tid å miste, vi kan ikke vente med omstillingen, og vi trenger grønne jobber i dag. Dette kan gjøres med en enkel instruks.» 

– Er det andre grunner til at ombruk er vanskelig, Kilvær? 

– Jo, dette er én av flere flaskehalser. Å få orden på prosedyrer og lovverk knyttet til ombruk er likevel avgjørende. Dersom denne prosessen ikke blir for fordyrende vil vi få friere hender til å ta for oss de andre utfordringene. 

– Hvorfor kommer dette oppropet nå? 

– Vi representere en bransje i vekst, som resultat av at byggenæringen etterspør sirkulære løsninger. Da trenger vi lov og plass til å vokse. Norsk ombruksbransje er ambisiøs – vi har vind i seilene og merker raskt hvor vi seiler motstrøms.

Vil ha dialogmøte

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup forteller via sin pressekontakt at han ser med interesse på oppropet om sirkulærøkonomi i byggenæringen:

«Jeg vil gjerne høre mer fra initiativtagerne om deres erfaringer og forslag. Derfor kommer jeg til invitere dem til et møte i departementet slik at vi kan ha dialog om dette viktige temaet», uttaler Astrup.