Nyhet

Prioriterer byutvikling og omstilling

Årets statsbudsjett byr på økte bevilgninger til områdesatsinger, byvekstavtaler og grønn omstilling gjennom Enova.


Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik. Foto: Trond A. Isaksen/Regjeringen

– I en tid der levekostnadene øker månedlig, går det særlig ut over de med lave inntekter. I et stramt budsjett har vi derfor valgt å prioritere å styrke arbeidet med å ta tak i levekårsutfordringene i byene. Områdesatsingene er med på å løfte bo- og oppvekstmiljøene i byene, sier kommunal og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) i en pressemelding.

Regjeringen foreslår å sette av 15 millioner kroner til nye samarbeidsavtaler om områdesatsinger, i tillegg til eksisterende avtaler. Det framkommer av statsbudsjettet for 2023, som ble lagt fram torsdag.

− For meg er det viktig at ulike område som opplever levekårsutfordringer kan tilby tjenester som er tilpasset lokale behov og at de utvikler nærmiljøer slik at de blir gode steder å vokse opp. Områdesatsingene skal skape trygge bomiljø, gode uteområde og møteplasser for alle, sier Gjelsvik.

Flere kommuner skal kunne ta del i erfaringene som er gjort i områdesatsingene fram til nå, mener statsråden.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård Foto: Fredrik Naumann/Felix Features

Øker Enova-støtten

Bevilgningene til Enova er også foreslått økt i årets budsjett. Statsforetaket som skal bidra til omlegging av energibruk og energiproduksjon, er foreslått en økt bevilgning på 500 millioner kroner for 2023. Den økte bevilgningen gjør at Enova blant annet kan øke støtten til utslippsreduksjoner i industrien som ikke er omfattet av klimakvotene, og til elektrifisering av fartøy, tungtransport og anleggsmaskiner. Samlet blir det foreslått en bevilgning til Enova på 4,5 milliarder kroner i 2023.

Byvekstavtaler

– Regjeringen vil også prioritere å satse på attraktive og klimavennlige byer med god framkomst, og øker bevilgningene til byområdene i neste års budsjett, sammenliknet med 2022, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I budsjettet foreslår regjeringen seks millioner kroner for å følge opp og videreføre de inngåtte byvekstavtalene i Oslo-området, Bergens-området, Trondheims-området og på Nord-Jæren. Regjeringen prioriterer også midler til en ny byvekstavtale i Tromsø, dersom pågående forhandlinger fører fram.