Nyhet

Riksantikvaren vil redde Y-blokka

Riksantikvaren ber kommunen avslå søknaden om å rive Y-blokka. – Dette er en helt spesiell sak, sier Hanna Geiran.


Foto: Wikipedia

Riksantikvaren har ifølge Aftenposten sendt en høringsuttalelse til Plan- og bygningsetaten i Oslo der de ber om at Statsbyggs rivesøknad for Y-blokka avslås. Rivningen av Y-blokka er vedtatt i den statlige reguleringsplanen for Regjeringskvartalet fra 2017.

– Dette er en helt spesiell sak. Her er det en statlig reguleringsplan som ligger til grunn, da er det ingen mulighet for å reise innsigelse. Som riksantikvar er det min oppgave å si fra når store kulturhistoriske, arkitektoniske og kunstneriske verdier står på spill, sier riksantikvar Hanna Geiran til avisen.

– Staten skal ta vare på sine kulturminner, sier riksantikvar, Hanna Geiran, til Aftenposten. Foto: Anne Valeur

Mangler i søknaden

I Riksantikvarens uttalelse heter det at Statsbyggs søknad har så store mangler at den umulig kan godkjennes. De argumenterer blant annet med at det ikke er lagt ved beregninger av klimaeffekten ved rivning og nybygging. Videre påpekes det at alternativer til rivning ikke er utredet, heller ikke Riksantikvarens eget forslag, som åpner for omfattende transformasjon av Y-blokka.

Geiran sier til Aftenposten at søknaden må avslås og Y-blokka bevares. Ifølge henne står fagmiljøene innen arkitektur, kunst og kulturhistorie samlet, både nasjonalt og internasjonalt, og fraråder rivning. 

Ikke siden 1945

Riksantikvaren skriver i uttalelsen at rivning av Y-blokka vil medføre det største kulturminnetapet i Norge etter 1945. 

Geiran minner overfor avisen om at det var enighet i regjeringsapparatet om å frede både Høyblokka og Y-blokka før terrorhandlingen, og sier nå at den faglige begrunnelsen for vern fortsatt står ved lag.

Hun mener det er oppsiktsvekkende at det ikke er laget et alternativ med vern som utgangspunkt, og uttaler til Aftenposten at:

– Staten skal ta vare på sine kulturminner. Det står et samlet storting og skiftende regjeringer bak prosjektet Statens kulturhistoriske eiendommer, der de viktigste av statens egne kulturminner skal bevares for ettertiden. Når staten selv ikke ivaretar sine egne kulturminner, sender de derfor ut svært uheldige signaler til private eiere av vernede bygninger.

Sikkerhetsargumentet

Statsbygg har argumentert for at Y-blokka måtte fjernes grunnet sikkerhetshensyn. Ring1 går i tunnel like under bygningen, men riksantikvaren stiller i høringssvaret spørsmål ved om dette fortsatt gjelder, ettersom reguleringsplanen nå forutsetter en senkning av veien. Riksantikvaren mener det skulle tilsi at det er tilstrekkelig plass for nødvendige sikringstiltak.

Riksantikvaren har foreslått som et alternativ å bygge Y-blokka om til en C-blokk for å unngå riving av sikkerhetsmessige årsaker. Illustrasjon: 4B Arkitekter

Ikke krav om klimaregnskap

Statsbygg sendte rivesøknaden for Y-blokken til Oslo kommune for fire måneder siden. Plan- og bygningsetaten skal nå avgjøre om rivesøknaden er tilstrekkelig dokumentert med bakgrunn i gjeldende regler og reguleringsplan.

Prosjektdirektør for det nye regjeringskvartalet i Statsbygg, Knut Jørgensen, sier til Aftenposten at mål og tiltak knyttet til reduksjon av klimagassutslipp fra anleggsfasen også vil gjelde for rivning, men at det ikke er krav om å dokumentere dette i en rivesøknad til kommunen.

Kun regjeringen kan endre vedtaket

Skulle Plan- og bygningsetaten avslå søknaden, slik Riksantikvaren krever, er det likevel lite sannsynlig at riveprosessen kan stoppes, skriver Aftenposten. Et avslag innebærer i praksis at Oslo kommune krever ytterligere dokumentasjon. Ifølge avisen er det regjeringen som må gripe inn og kreve en ny reguleringsplan for å stoppe rivningen.