Organisasjonsliv

First house varsler RS: Endring er nødvendig

– NAL mangler gode politiske, organisatoriske og faglige målsetninger, sa First house i representantskapsmøtet forrige fredag. Rapporten fra strategiprosessen er snart klar, og NAL-direktør Kari Bucher tror prosessen vil samle organisasjonen.

– Det burde være medisin i alle organisasjoner å gjennomføre slike strategiprosesser med jevne mellomrom, sier administrerende direktør i NAL, Kari Bucher. Hun mener rapporten fra First house kan bidra til å samle NAL. Foto: Ingebjørg Semb

På møtet i NALs representantskap (RS) på Hamar i april 2016 ble det vedtatt at en fullstendig gjennomgang av NAL måtte til for å styrke organisasjonen. Styret i NAL fikk i oppdrag å hyre inn en ekstern profesjonell aktør for å lede en strategiprosess. Alle deler av organisasjonen skulle granskes og høres gjennom en serie arbeidsmøter. 

Da RS møttes til ekstraordinært møte i Oslo fredag i forrige uke, var First house til stede for å fortelle om det foreløpige resultatet av prosessen. Rådgiver Liselotte Lunde orienterte om hovedfunnene fra strategiarbeidet som skal systematiseres i en rapport som overleveres RS 6. oktober.

Tydelige målsetninger

Lunde pekte på behovet for å utvikle NAL til å bli en slagkraftig organisasjon. First house mener det framstår uklart for medlemmer, ansatte og tillitsvalgte hvilke organisatoriske, politiske og kommunikative mål organisasjonen styres etter. 
– Den mest grunnleggende utfordringen til NAL er at det ikke er gode politiske, organisatoriske og faglige målsetninger, og heller ikke tydelig prioritering av ressurser som understøtter disse. De fleste av organisasjonens underutfordringer kan relateres til dette, sa Lunde til RS.

Lunde mener at mangelen på tydelige målsetninger gjør det vanskelig å se om man lykkes og prioriterer ressursene riktig. 
– Dette skaper grobunn for konflikter på flere nivåer: mellom styret og administrasjonen, styre og lokalforeningene, medlemmene og styret, lokalforeningene og administrasjonen, sa hun.

Lunde mener dette skjer fordi målene og ressursprioriteringene ikke har vært gjenstand for nødvendig debatt og demokratiske prosesser. 

Sentralisert organisasjon

På RS-møtet trakk Lunde frem noen flere, foreløpige funn:
 
Svakt medlemsdemokrati
Lunde pekte på manglende kobling mellom lokalforeningenes engasjement og organisasjonens nasjonale prioriteringer, og at lokalforeningene ikke tas med på råd i tilstrekkelig grad, selv om de ytrer ønske om det. Styret og RS’ rolle er for dårlig definert, og daglig oppfølging er beskjeden, mener hun, og det er ikke nok ressurser til å følge opp de som har verv i organisasjonen.
Sentralisert organisasjon – Oslo-orientering
Alle workshoper og undersøkelser viser et unisont ønske om desentralisering og mer aktivitet i regionene, påpekte Lunde. 
For lite fokus på medlemsservice og medlemsutbytte 
First house observerer at det er lav bevissthet om verving og ansvar for verving. De mener det er lite bevissthet om hva man skal tilby medlemmene og hvilke tilbud som skal prioriteres. 
Lav organisasjonsforståelse og kunnskap om organisasjonen innad i organisasjonen
Vedtektene er for lite presise
Manglende presisjon i vedtektene har den uheldige konsekvens at man ender med å diskutere spillereglene i stedet for å følge avtalte spilleregler, sa Lunde. 

Liselotte Lunde fra First house mener at den mest grunnleggende utfordringen til NAL er å sikre gode politiske, organisatoriske og faglige målsetninger, samt å prioritere ressurser som understøtter disse. Foto First house

Bør satse på strategiske prosjekter

First house anbefaler at fagarbeidet i organisasjonen konsentreres mot større politisk oppmerksomhet, og at dette prioriteres høyere. Lunde mener det er stort potensial for bedre politisk gjennomslag. Men hun varsler også at det krever prioriterte, og kanskje nye, ressurser. Det politiske engasjementet og debatten i organisasjonen må styrkes for å gjøre organene i NAL i stand til å fatte vedtak om politisk retning, sa hun.

First house vil blant annet foreslå følgende tiltak for organisering, kompetanse, ledelse og kultur i den endelige rapporten:

  • Nytt organisasjonskart. Målet er å sikre medlemmenes og tillitsvalgtes medbestemmelsesrett, slik at man oppnår bedre forankring.
  • Forslag til ny administrasjonsstruktur for å oppnå bedre ressursprioritering. 
  • Vedtektsendringer. Målet er tydeligere spilleregler på nesten alle områder for å bedre rolleforståelse, ansvarsavklaringer. Dette vil også gi færre konflikter.
  • Opplæring av de tillitsvalgte. Effekten vil være en bedre organisasjon med høyere effektivitet og bedre styring. 
  • Forslag til nye budsjett- og regnskapsrutiner, økt transparens om organisasjonens økonomi, som vil skape større forutsigbarhet og legge til rett for bedre styringsmuligheter for de demokratiske valgte organene. 
  • Forslag til optimal bruk av kommunikasjonsplattformer, inkludert en ny organisering av tidsskrifter for å sikre bedre intern og ekstern kommunikasjon. 

Representantskapet får rapporten 6. oktober, og 11. oktober legges rapporten frem i styremøte. 

Styrker: kunnskap og samfunnsforståelse

Lunde forberedte RS på at en ny organisasjonsstruktur kan være en krevende endring, og at tiltakene også vil kreve betydelige budsjettprioriteringer. 

– Dere har et økonomisk underskudd å dekke inn, sa hun, og ba RS utvise tålmodighet fordi det må finnes penger dersom man vil implementere alle tiltakene.  

Lunde mener NAL har noen fordeler i det videre arbeidet: – Dere forstår de utfordringene samfunnet står overfor og det er mye kunnskap i organisasjonen, sa hun til Representantskapet. 

I etterkant av presentasjonen, uttalte NAL-president Alexandria Algard på vegne av styret: – Vi har bokset litt mot oss sjøl, og jeg ser fram til at vi skal få dette til å skinne på veien videre.

– NAL kan stå mer samlet

Administrerende direktør i NAL, Kari Bucher kommenterer First house-rapporten til Arkitektnytt på telefon. 

– First house beskrev blant annet manglede politiske og faglige målsetninger og utfordringer med medlemsdemokrati og organiseringen av NAL. Hvordan stiller du deg til disse funnene? 

– Jeg tenker at det har vært fint for NAL å få et blikk utenfra og inn. First house gir en objektiv tilbakemelding, og det burde være medisin i alle organisasjoner å gjennomføre slike prosesser med jevne mellomrom. Situasjonen er ikke unik for NAL, disse problemstillingene kjenner jeg igjen fra mange andre organisasjoner, sier Bucher.  – Det vi skal gjøre nå er å vurdere innholdet i rapporten. Styret og RS er med i dette arbeidet, dette skal vi gjøre sammen. 

– Ser du for deg store endringer i NAL framover? 

– Det er litt avhengig av hva du mener med store endringer. Dette kommer til å ta tid. Vi er i gang med en prosess, og hvor vi ender om to, tre eller fem år vet jeg ikke. Men vi er nå i en spennende tid hvor vi kan stå mer samlet. Og det er nøkkelordet her, å stå samlet om felles mål å jobbe for. 

OAF-leder Joakim Skajaa mener at et samlet RS var positive til en omstrukturering. Foto Cecilie Klem

OAF positive til omstrukturering

Joakim Skajaa, leder for Oslo arkitektforening, har overtatt vervet etter Caroline Støvring som var blant de lokallagslederne som sto bak forslaget om en strategiprosess. OAF-lederen mener fredagens ekstraordinære RS-møtet var viktig for å overføre kunnskap fra tidligere til de mange nyvalgte lokallagslederne.

– Det som var bra med møtet var at alle, slik jeg opplevde det, er positive til en omstrukturering slik at lokaldemokratiet kan styrkes og medlemmene får et bedre  eierskap til egen organisasjon. Framover blir det viktig at man fortsetter å inkludere lokallagslederne, sier Skajaa. Han påpeker at neste RS-møte i februar blir et viktig møte der vedtak for veien videre skal fattes.