Nyhet

Statsbygg benektet inhabilitet før de fikk klagen fra G8+

Klagen fra Team G8+ på tildelingen av regjeringskvartalet er basert på dokumenter som de mener beviser inhabilitet i juryen. Kort tid før de mottok klagen, benektet Statsbygg overfor Arkitektnytt det samme inhabilitetsspørsmålet.

Denne ledertrioen fra Statsbygg møtte Arkitektnytts journalist og fotograf bare timer før Team G8+ sendte inn klage på tildelingen. Fra venstre prosjektleder Morten Danielsen, kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim og kommunikasjonsleder Pål Weiby i kontorlokalene som er ment å huse teamet som skal jobbe med det nye regjeringskvartalet. Foto: Ingebjørg Semb Foto: Ingebjørg Semb

Et par timer før Team G8+ sendte sin klage til Statsbygg på tildelingen i konkurransen om prosjekteringen av det nye Regjeringskvartalet, var Arkitektnytt på Statsbyggs hovedkontor og gjorde et intervju med prosjektleder Morten Danielsen, kommunikasjonsleder Pål Weiby og kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim. Intervjuet var omfattende og varte i en og en halv time. Da Arkitektnytt forlot lokalene i Byporten i Oslo, skulle det bare gå halvannen time før Statsbygg mottok klagen fra Team G8+.

Intervjuet med de tre Statsbygg-toppene dreide seg blant annet om jurymedlemmenes habilitet, Team Urbis’ habilitet og Statsbyggs innsats for å utligne fordelene Urbis hadde, gitt at store deler av teamet også gjorde reguleringsarbeidet i tett samarbeid med Statsbygg.

Arkitektnytt stilte mange spørsmål rundt Statsbyggs jurymedlemmers habilitet, som Statsbyggs ledertrio svarte utfyllende på. Svarene de ga før de kjente til innholdet i klagen fra G8+, viser at det er stor avstand mellom opplysningene i klagen og Statsbyggs egen oppfatning av habilitet og anonymitet i juryarbeidet.

Et viktig avsnitt i klagen fra G8+ forteller at teamet har skaffet dokumentasjon som viser at to av Statsbyggs medlemmer i juryen arbeidet svært nært med sentrale deltakere i Team Urbis i 2015 og 2016, i perioden da Statsbygg og disse deltakerne la premissene for utviklingen av regjeringskvartalet. 

Teamets advokat skriver: «Disse premissene gjenfinnes ikke i konkurransegrunnlaget med vedlegg, men derimot i Urbis’ løsningsforslag Adapt. G8+ vil derfor hevde at av jurymedlemmene må ha kjent igjen Urbis' løsningsforslag. Anskaffelsesregelverkets krav til habilitet, uavhengighet og anonymitet er dermed brutt.»

I dokumentene som Arkitektnytt har fått tilgang til, står det svart på hvitt at juryleder Synnøve Lyssand Sandberg var tilstede på to «workshoper» om løsningsforslag, begge avholdt i mai 2015. Møtene fant sted i Nordic Office of Architectures lokaler i Sørkedalsveien i Oslo. 

I intervjuet med Arkitektnytt mandag formiddag, før klagen fra G8+ ble mottatt, svarte Statsbygg-ledere på spørsmål om hvorvidt jurymedlemmene fra Statsbygg hadde vært inne i diskusjoner i forprosessene som involverte Team Urbis-deltakere.

Et av spørsmålene vi stiller lyder som følger: «Og det er selvfølgelig slik at dere har passet på at ingen i juryen har vært inne i diskusjoner som har involvert noen av deltakerne i konkurransen?»

På dette spørsmålet svarer prosjektleder Morten Danielsen følgende:

– Ja. Vi har vært bevisst på det, pluss dette med habilitet, svarer Danielsen.

På oppfølgingsspørsmålet «Hvordan har dere gjennomført kontrollen av jurymedlemmenes uavhengighet og habilitet? Hva slags jobb har dere gjort på det?», svarer Danielsen at han ønsker å gi Arkitektnytt et bakgrunnsteppe for svaret. Han informerer om at det per midten av mai 2016 fremdeles var usikkert om det skulle bli en plan- og designkonkurranse, blant annet grunnet sikkerhetskravene i prosjektet. 

Fra Statsbyggs side ble det ifølge Danielsen understreket overfor partene at en plan- og idekonkurranse forutsatte at Statsbygg fikk juryledelsen.

– Vi trengte den forutberegneligheten det ville gi for å vite at dette ville lande på en trygg måte, sier Danielsen til Arkitektnytt.

Danielsen forteller deretter at Statsbygg hadde forberedt det han kaller en longlist med Statsbyggnavn for å sikre at juryen hadde en balanse på kompetanse, kjønn og lignende etter at de seks andre jurymedlemmene var valgt ut.

– Brikkene falt greit på plass, fordi vi etter en del vurderinger fikk på plass byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg som juryleder og Anders Wethal, som ledet Statsbyggs oppryddingsarbeid etter terrorudåden og kjenner kvartalet godt, samt Ragnar Bovim som hadde jobbet med rom- og funksjonsprogrammet i Statsbygg, sier Danielsen.

På vårt oppfølgingsspørsmål «I valget av jurymedlemmer, har det altså vært et absolutt kriterium at det ikke skal ha vært noe samrøre mellom jurymedlemmer og deltakere på noen av teamene i de forutgående prosessene?» svarer Danielsen:

– Vi har eksaminert juryen generelt og hvert medlem spesielt i forhold til habilitet og hvorvidt de har funksjoner, enten personlig eller forretningsmessig, som kan påvirke deres habilitet. Det har vi vært veldig bevisste på.

På et nytt oppfølgingsspørsmål fra oss, som lyder som følger «Så dere har gjort grundige vurderinger i forhold til jurymedlemmers eventuelle befatning med reguleringsplanarbeidet opp mot anonymiteten til forslagene?» svarer Danielsen:

– Det har vært et element der, ja. Det har vært detaljerte diskusjoner og vurderinger. Vi kan også nevne et todagers seminar i mai i fjor, hvor juryen fikk en god innføring i de prinsippene vi snakker om her, inkludert dette med habilitet.

– Anders Wethal jobber ikke i prosjektet og har ikke vært involvert i reguleringsplanen. Synnøve Lyssand Sandberg, som er i toppledelsen, er ikke prosjekteier til dette prosjektet, har aldri vært det og har ikke noe mer tilgang på informasjon enn en hvilken som helst annen i toppledelsen vår, sier Weiby.

Arkitektnytt spør deretter «Så hun har ikke sittet rundt bordet med Urbis i reguleringsprosessen?» hvorpå Weiby svarer, sitat:

 – Nei, hun har ikke det.

Hege Njaa Aschim tar ordet og gjentar Weibys kommentar: – Nei, hun har ikke det.

Etter en sitatsjekk utført av Pål Weiby får Arkitektnytt følgende presiering av svarene som ble avgitt:

Weiby: – Nei, hun har ikke deltatt i utviklingen av reguleringsplanen.

Aschim: – Nei, det har hun ikke.

Det korresponderer ikke med det opptaket Arkitektnytt gjorde av intervjuet.

Denne utvekslingen av spørsmål og svar skjer altså bare et par timer før Statsbygg har klagen fra G8+ i hende. Når Arkitektnytt sender intervjuet i retur til Statsbygg for en rutinemessig sitatsjekk, får vi følgende svar fra kommunikasjonsleder Pål Weiby i en epost: «Verden er annerledes nå enn da vi ble intervjuet i går. I respekt for dem som har klagd, ville vi sikkert ha uttalt oss litt annerledes.»