Nyhet

Tegnet for barndomsminner

Bergens Arkitektur- og byformingspris er tildelt Søre Titlestad 24E. «Uttrykket er allment og lavmælt med stor overføringsverdi», skriver juryen om eneboligen.


Kvalbein Korsøen arkitektur får skryt av juryen for sitt arbeid med dagslys i boligen og for strategiske vindusplasseringer med nærutsikt til trær og terreng. Foto: Kvalbein Korsøen arkitektur

Fakta:

Arkitektur og byformingsprisen for Bergen kommune ble i år delt ut for niende gang.

Rådet for byforming og arkitektur har i år hatt ansvar for juryeringen.

Jurymedlemmene er Knut H. Opheim, Tor Helge Valen, Gunn Nordal og Siri Skjold Lexau.

Prosjekter som tildeles prisen skal være ferdigstilt i løpet av de siste 3 årene.

Prisen skal fremme og belønne prosjekter som «bidrar til å skape økt kvalitet til våre bygde omgivelser og som kan vise til konkrete og gode resultater.» ifølge utlysningsteksten.

«Bygg og anlegg som tildeles prisen skal i samspill med omgivelsene tilføre stedet nye kvaliteter gjennom en helhetlig løsning av funksjon, form, romlige sammenhenger og materialbruk.»

Om vinnerprosjektet:

Byggherre: Elena Mari Bjånes og Erlend Smedsvik

Arkitekt: Kvalbein Korsøen Arkitektur

Landskapsarkitekt: Kvalbein Korsøen Arkitektur

Kvalbein Korsøen arkitektur har tegnet vinnerprosjektet og stått for landskapsarkitekturen.

– Overgangen fra felt til enebolig, rommet mellom trærne og å skape gode barndomsminner er grunnideen bak eneboligen, sa Eva Louise Korsøen, ifølge Bergen kommunes nettsider, da hun tok imot prisen under Byutviklingskonferansen 2019, arrangert av Bergen kommune.

Juryen mener arkitekten på en «forbilledlig» måte har «nytolket» en kjent bygningstype, og skriver i sin rapport at formspråket bygger videre på en nøktern etterkrigs-arkitektur inspirert av Bergensskolen.

Rådet vil se flere nye typologier

Juryen skriver i sin rapport at prisen er «…viktig i en tid der byen de siste årene har vært preget av til dels ukritisk utbygging med varierende grad av arkitektoniske kvaliteter». De er kritiske til en utvikling de mener er mer preget av områdetransformasjon enn fortetting, og oppfordrer til utarbeiding av alternative typologier for tomter med høy utnyttelse.

Den nye kommuneplanen i Bergen, der det ikke lenger er satt utnyttingsgrad eller byggehøyder i de to store fortettingssonene, gir både frihet til utforming av boligområdene, men også «store utfordringer», skriver juryen. Derfor mener de det er riktig å rette oppmerksomheten mot enebolig-kategorien, som ifølge dem har vært utenfor søkelyset lenge.

Vinneren lar seg lett plassere

Kvalbein Korsøen arkitektur har, ifølge juryen, tegnet en arealøkonomisk og relativt sett rimelig familiebolig som også er nøysom med hensyn til bærekraft og ressursbruk. Samtidig har boligen «svært høye estetiske kvaliteter», skriver de.

Søre Titlestad 234E som ligger i et typisk område med eneboliger og tett småhusbebyggelse, bidrar, ifølge juryen, til fortetting uten å gå på akkord med omgivelsene. Boligen lar seg lett plassere uten å ødelegge den lokale topografien, mener juryen som ser for seg at prosjektet har overføringsverdi både til andre enkelttomter og til feltutbygginger.

Arkitekten fikk videre ros for:

  • hvordan de har tegnet et kompakt hus på en på en liten tomt, og samtidig skapt gode romforløp.
  • å ha en samlende idé om en boligen som et enkelt, arketypisk bygningsvolum med saltak.
  • å ha et bevisst forhold til omgivelsene, blant annet plassering av vindu i forhold til nærutsikt.
  • hvordan de har ført lyset inn i interiøret.
  • romlige sammenhenger og referanser til omliggende natur.
  • at trærne på tomten er bevart og brukt som referansepunkter i interiøret.
  • å ha tegnet endringsdyktige rom.
  • miljøvennlige byggematerialer som gir godt inneklima.

Særskilt utmerkelse og hedrende omtaler

«Sauna – Badstue med sjel» fikk særskilt utmerkelse for sin særegne karakter, «et lite og beskjedent byggverk konstruert med presisjon», skriver juryen, som mener den fremstår som et møbel i en urban setting i Sandviken.

«…prosjektet skårer høyt på området vitalt byliv og sosial bærekraft, som et møtested for de badende i bydelen…».

«Rådet er sjarmert av prosjektets lekne kvaliteter, og ønsker å fremheve nettopp dette som et forbilde for også andre prosjekter når det gjelder å skape lokal relevans og nye møtesteder som kan styrke den lokale identiteten og bidra til nye kvaliteter i et område.»

Følgende prosjekter fikk hedrende omtale:

Kirkeveien 43B berømmes for «…dets helhetlige utforming og høye estetiske kvaliteter. En fortetting på en smal og krevende tomt er gjennomført med svært høy kvalitet av en sterk kandidat.» skriver juryen.

Elsesro brygge hedres for helhetlig utforming.

«Prosjektet er forbilledlig når det gjelder å utforme nye, sjønære boliger i en historisk kontekst med særpreg.» skriver juryen.

Ole Irgens Vei 90, Skansemyren barnehage, fremheves for hvordan man har jobbet med bærekraft.

I tillegg til klimatiltak som sedumtak skiver juryen om prosjektet at:

«Den bidrar til å skape sosialt bærekraftige nabolag ved å la et offentlig program som en barnehage spille en aktiv rolle som møteplass i nabolaget.» I tillegg klimatiltak som sedumtak.

Kronstadveien 20 «…er et forbilledlig prosjekt byutviklingsmessig sett, og er ett av de første prosjektene som har klart oppgaven med å fortette i et allerede etablert tett bygningsmiljø ved en god analyse av bygningstypologiene i området, og en nøye utforming av fortettingsprosjektet med referanser til typologiene i bydelen, og skalaen til omliggende bebyggelse.» skriver juryen.