Nyhet

Trondheim får Råd for byarkitektur

Byens politikere har vedtatt at Trondheim skal få både byarkitekt og et Råd for byarkitektur.


Trondheim kommune har vedtatt at byen skal få byarkitekt og et Råd for byarkitektur. Foto: Perlblau/Wikimedia

Før jul bevilget formannskapet penger til opprettelsen av en stilling som byarkitekt. Tirsdag vedtok politikerne at de «ønsker å sikre at estetiske hensyn og arkitektoniske kvaliteter blir bedre ivaretatt for bygninger, byrom og bymiljø». Dette skal, i tillegg til byarkitekten, skje ved opprettelsen av et Råd for byarkitektur.

Rådet skal gi råd i aktuelle saker og temaer av prinsipiell eller overordnet karakter som angår byens form og utseende. Rådet skal også være sekretariat for kommunens byggeskikkpris, heter det i saksprotokollen fra møtet.

Prøveperiode på tre år

Rådet for byarkitektur kan ha inntil seks medlemmer som oppnevnes av formannskapet. NTNU, Trondhjems arkitektforening, Norske landskapsarkitekters forening, Håndverkforeningen og Næringsforeningen inviteres til å foreslå representanter til rådet. Byantikvaren deltar i møtene i rådet. Rådet skal ledes av byarkitekten.

Ordningen skal fungere i en prøveperiode på tre år og evalueres før den eventuelt blir videreført eller erstattet av en annen ordning. Vedtaket i formannskapet avsluttes med at Kommunedirektøren bes komme tilbake med en sak med forslag til stillingsbeskrivelse for byarkitekt, mandat for rådet, en finansieringsplan og forslag på medlemmer og varamedlemmer.

Blant politikerne som har kjempet for dette er Trond Åm i Trondheim Venstre, som før jul fortalte om bred enighet blant byens politikere om at kvaliteten i arkitektur og estetikk ikke har vært godt nok ivaretatt over lange perioder gjennom Trondheims historie.