Nyhet

Vurderer plan mot klimakriterier

Ny veileder fra Plan- og bygningsetaten i Oslo (PBE) skal bidra til å synliggjøre klimakonsekvenser og redusere utslipp i henhold til ambisiøs klimapolitikk i hovedstaden.


– Klimakriteriene er utarbeidet som en hjelp til å kvalitetssikre at utbygging skjer på en mest mulig klimavennlig og klimatilpasset måte, sier direktør i PBE, Siri Gauthun Kielland. Foto: PBE

Plan- og bygningsetaten i Oslo (PBE) har på bestilling fra byråd for byutvikling utarbeidet et sett med klimakriterier til bruk i plan- og bygge-saksbehandlingen. 

Kriteriene finnes nå i en fersk veileder fra etaten, og klimakriteriene skal "bidra til å synliggjøre de enkelte prosjektenes klimakonsekvenser, bidrag til å nå utslippsmålet og evne til å møte klimaendringene," heter det fra PBE. 

Plan- og bygningsetaten skal nå vurdere alle innsendte planer opp mot klimakriteriene: 

– All utbygging medfører klimagassutslipp, og kan føre til at byen blir mer sårbar i møte med klimaendringene. Klimakriteriene er utarbeidet som en hjelp til å kvalitetssikre at utbygging skjer på en mest mulig klimavennlig og klimatilpasset måte, forteller direktør i PBE, Siri Gauthun Kielland, i en nyhetssak på hjemmesiden til medlemsforeningen Grønn byggallianse.

Ambisiøse mål 

Oslo kommune vedtok nylig en ny klimastrategi med mål om at Oslo skal bli en tilnærmet nullutslippsby. Innen 2030 skal kommunen blant annet kutte direkte klimagassutslipp med 95 prosent, sammenliknet med 2009-nivå. 

PBE har satt opp seks hovedtemaer i veilederen (grønn mobilitet, blågrønn struktur, overvannshåndtering, energiløsninger samt gjenbruk og materialvalg og fossilfri byggefase), og innunder hvert tema finnes det et knippe kriterier om skal brukes som en veiledning til forslagsstillere og utbyggere om hva som er gode klimavalg. 

PBE-direktøren sier til Grønn byggallianse at det er viktig å være tidlig ute med å beregne klimakonsekvensene i planarbeidet: 

– I veilederen presenterer vi hvilke klimakriterier vi bruker i våre vurderinger. Forslagsstiller bes om å redegjøre for klimakriteriene så tidlig som mulig i planprosessen. Slik får vi et godt grunnlag for å gjøre en helhetlig vurdering av klimakonsekvensene planene vil ha, sier Gauthun Kielland. 

Klimakriteriene fra PBE finnes i sin helhet her.