Konkurranser

Fra Team Urbis til Team Hybris?

Regjeringskvartalet: Hvis alle teamene hadde lik informasjon, hvorfor var det bare Nordic som valgte «riktig» konsept? Er de lure og de andre dumme?

Man skal som medlemstidsskrift trå svært varsomt i en sak der det er MNAL’ere på begge sider av en konflikt, slik tilfellet er og har vært helt siden Team G8+ med LPO i spissen formelt klagde på vinneren av konkurransen om nytt Regjeringskvartal, Team Urbis, med Nordic Office of Architects i spissen.

Den første klagen som ble rettet mot Statsbygg selv, høsten 2017, ble ikke tatt til følge. 15. mai i år kom en ny klage, denne gangen stilet til Kofa, Klagenemda for offentlige anskaffelser. Og nå har G8+ formelt med seg Team R25, Team Niels-Torp+, Team R og Team Magma.

På Kofas egne nettsider står blant annet følgende: «… Klager anfører at det foreligger rådgiverinhabilitet fordi valgte leverandør hadde vesentlig informasjon som innklagede ikke hadde gitt de øvrige tilbyderne. Klager anfører også at innklagede har brutt regelverkets krav til juryens uavhengighet og anonymitet. Videre anfører klager at innklagede har brutt regelverket ved at ansatte hos Statsbygg må anses inhabile.»

Dette var også kjernen i forrige klagerunde, og noe forenklet er poenget at Nordic fikk fordeler ved å arbeide tett med Statsbygg før konkurransen ble utlyst, og at de ved dette arbeidet fikk fordeler konkurrentene ikke hadde.

Da Statsbygg 31. oktober avfeide klagen, var det med følgende bombastiske argumentasjon:

• Tildelingen er gjort fullt ut i samsvar med anskaffelsesregelverket.

• Nordics rolle som rådgiver i planarbeidet har ikke gitt Team Urbis særskilte fordeler.

• All informasjon som er relevant for plan- og designkonkurransen, er gjort tilgjengelig for samtlige konkurransedeltakere.

• Nordic har som tidligere rådgiver ikke kunnet påvirke konkurransen til fordel for Team Urbis.

• De to anførte jurymedlemmene er ikke inhabile; forutgående profesjonelt kjennskap til konkurransedeltakerne fører ikke til inhabilitet.

• Kravet til juryens uavhengighet og anonym behandling av forslagene er ikke brutt.

Når jeg leser dette, er det vanskelig å ikke se avvisningen som arrogant. Det foreligger naturligvis et langt mer omfattende og konkret tilsvar der Statsbygg tar for seg klagen punkt for punkt, der det argumenteres for at alle teamene fikk all informasjon som skulle til for å stille på like fot med Nordic. Men den underliggende logikken og sakens faktum ligger urørt: Hvis alle teamene hadde lik informasjon, hvorfor var det bare Nordic som valgte «riktig» konsept? Er de lure og de andre dumme? Eller beviser denne skjevheten i forslag også en skjevhet i tilgang på forhåndskunnskap?

Jeg skal ikke forskuttere noen avgjørelse i denne saken. Men klagepunktene virket betimelige i fjor høst. I så stor grad at det fremstod som provoserende at Statsbygg ikke svarte skikkelig på dem, men i stedet avfeide dem blankt. Og ankepunktene fremstår ikke svekkede i en mer detaljert versjon nå.

Min første assosiasjon da jeg leste navnet Team Urbis, lenge før både vinner var kåret og klager sendt inn, var navnelikheten med Team Hybris. Jeg sier ikke at Nordic og deres samarbeidspartnere har gjort seg skyldig i slikt overmot. Men konstellasjonen Urbis + Statsbygg gjør at sammenligningen igjen føles relevant. Og jeg siterer fra wikipedia:

Hybris (fra gresk ὕβρις) er et etisk uttrykk med sine røtter i gresk mytologi for det at et menneske i overmot eller hovmod går ut over de grensene som gudene har satt for menneskelige handlinger. I moderne dagligtale brukes uttrykket gjerne i noe forskjellige, skjønt beslektede, betydninger, som overdreven tross, hovmod, overmot, storhetsvanvidd, brutalitet, uforskammethet.

I moderne anvendelse er betydningen av hybris gitt ved ordspråket «Hovmod står for fall».

Så er det opp til Kofa å avgjøre om det er tilfellet denne gangen også.

 Gaute Brochmann, vikarierende redaktør