Tema

Jakten på den tredje boligsektoren

Vanlige folk er i ferd med å bli ekskludert fra boligmarkedet. Nå letes det etter løsninger, både fra politisk hold og gjennom grasrot- initiativer. Arkitektnytt ser her på de løsningene som faktisk finnes. Utenfor det regulære kjøpemarkedet. Innenfor dagens politiske virkelighet.

Fra papirutgaven Arkitektnytt 05/2017
Illustrasjon: Åge Petterson

«Den tredje boligsektoren» — sentrale begreper

  • Selvbygging

Man kan søke kommunen om å bli selvbygger. Formålet med ordningen er at førstegangs- etablerere skal få tilgang til egen bolig på gunstige vilkår. Besparelsen ligger dels i egen arbeidsinnsats, dels i at kommunen tilrettelegger uten å betinge seg annet vederlag enn dekning av egne kostnader. 

  • Boligbyggelag

Boligbyggelag er et samvirkeforetak som har som formål å skaffe medlemmene/andels- eierne bolig. Dette er vanligvis organisert gjennom borettslag. Det er drøyt 40 boligbyggelag i Norge.

  • Husbankens grunnlån

Grunnlån har gunstige betingelser og gis for å fremme miljø, lavt energibehov og boliger som er brukbare i alle livs- faser. Alle kan søke grunnlån.

  • Tilvisningsavtaler

En tilvisningsavtale innebærer en avtale mellom utleier og kommune/bydel hvor kommunen gis rett til å henvise til boliger, men der selve leieavtalen inngås mellom utleier og den til- viste boligsøker. Kommunen har ingen forpliktelser med hensyn til selve leieforholdet. Dette er et forholdsvis nytt boligvirkemiddel som bidrar både til flere  kommunalt tilgjengelige boliger og et mer profesjonalisert utleiemarked.

  • Sandnesmodellen

Sandnes Tomteselskap er et kommunalt foretak, eid av Sandnes kommune. Sandnes kommune selger tomter for å fremskaffe rimelige boliger generelt og til boligsosialt formål spesielt. Hittil har de greid å levere boliger til 15-20 prosent lavere pris enn eller  i markedet.

  • Community land trust (CLT)

Nonprofit organisasjon som fremmer rimelige boliger, offentlige plasser og næringslokaler på vegne av et nabolag eller lokalsamfunn. CLTs skaffer og eier tomter, mens beboere og foretak «leaser» tilgang til en del av tomten.

  • Svartlamon

Svartlamon beboerforening ble stiftet i 1990, og formålet er å bevare husene, og å kjempe for billige, sentrumsnære boliger. Grovt regnet bor det cirka 240 personer på Svartlamon. Alle som har leiekontrakt hos Boligstiftelsen, er automatisk medlem i Beboerforeninga. De fleste bygningene er i dag eid av Trondheim kommune.

  • Hauskvartalet

Regulert som byøkologisk kulturkvartal i 2008. Eies siden 2016 av eiendomsutvikleren Urbanium. Asplan Viak vant invitert arkitektkonkurranse for boligdelen våren 2017. 

  • Thorn Dønhaugs Boligstiftelse

Har som formål å skaffe og leie ut førstegangsboliger med begrenset botid for unge mennesker med tilknytning til lokalmiljøet. Stiftelsen har sine egne vedtekter og jobber i samarbeid med Bydel Søndre Nordstrand.

  • Etablererboliger i Stavanger

I Stavanger kommunes etablererordning bygger Stavanger boligbygg KF blokkleiligheter og familieboliger i rekkehus for nyetablerere og andre med behov. Boligene etableres som et borettslag i ett av bolig- byggelagene og får en gunstig finansieringsmodell gjennom Husbanken.

Kilder: Oslo kommune, Stavanger kommune, Husbanken, svartlamon.org, community-wealth.org, tdboligstiftelse.no

I forbindelse med arkitektkonkurransen for Hauskvartalet på oppdrag fra eiendomsutvikleren Urbanium, dukket det opp et sentralt spørsmål: Hva hjelper det å bygge rimelige enheter dersom de likevel ender som investeringsobjekter i det brennhete Oslo-markedet? Den jevne beboer i Hauskvartalet vil neppe ha midler til å kjøpe seg inn her, samme hvor billig det bygges.

Og spørsmålet vi begynner med når vi skal finne ut av om en tredje boligsektor er noen reell mulighet i dagens Norge, er om det faktisk er mulig å bygge noe som ikke ender opp som investeringsobjekter.

Vi tar spørsmålet til Per Erik Torp, avdelingsdirektør i Husbanken. Han er enig i at det ofte er fånyttes å bygge billig i den hensikt å holde salgsprisen nede, da det uansett er vanskelig å komme utenom markedsmekanismen.

Åpen for alternativer

– Profitten ender jo opp et sted, selv om det bygges billig, sier Torp. – Du har sikkert mulighet for å innføre ulike typer for klausulering, men vi ser veldig lite av det. Og vi har heller ingen låne- eller tilskuddsordninger som har dette som vilkår. Man kan jo se for seg en eller annen tilskuddsordning eller låneordning som stimulerer til dette, men det har vi ikke i dag, konkluderer han.

Det er vanskelig å være uenig med ham i det. Samtidig har retorikken i byutviklingen beveget seg i retning av at myndighetene faktisk ønsker større deltakelse av innbyggerne og økt brukermedvirkning. Denne viljen til deltakelse har eksistert lenge på grasrotnivå, og har kommer til uttrykk prosjekter som Svartlamon i Trondheim, Hurdal Økolandsby og Ormsundveien Økogrend i Oslo.

Torp har lagt merke til den samme tendensen.

– Vi er i dialog med flere, og vi er nysgjerrige på nye modeller innenfor boligmarkedet generelt, sier han. – Men vi har fremdeles ikke fått prosjekter på bordet her i Husbanken Øst som legger inn som en klar forutsetning fra enten byggerside eller kjøperside at dette skal være utenfor de ordinære markedsmekanismene. Ikke som jeg kjenner til, i hvert fall.

– Vi må hele tiden spørre oss om Husbanken har de rette virkemidlene for å møte de behovene som kommer. Og måten vi gjør det på, er at vi jobber gjennom konkrete prosjekter. Så dette vil nok først settes på spissen når vi får inn et helt konkret prosjekt som utfordrer de rammene vi har, fortsetter Torp. 

Har ikke fasiten enda

– Så hvis Espen Pay i Urbanium ringer og spør hvordan de kan holde prisene lave i Hauskvartalet, hva sier du da?

– De har vært her allerede og presentert konseptet, og vi diskuterte hvordan vi eventuelt kan klare å komme inn på finansieringssiden, og hvilke endringer som da må gjøres i prosjektet. Men fasiten har vi ikke enda. Dette er et eksempel på at vi velger å gå i dialog med folk på et tidlig tidspunkt.

– Så er det miljøsiden: Alle ønsker seg mindre karbonavtrykk i byene. De aktuelle miljøene representerer en nøysomhet som absolutt er klimavennlig. Likevel blir de møtt med motstand. Er ikke dette et paradoks? Ser Husbanken det som et ansvar å ta vare på denne type outsidermiljøer?

– Vi er opptatt av at boligmarkedet skal være tilpasset ulike grupper, sier Torp. – Samtidig skal vi støtte opp under prosjekter som har gode kvaliteter når det gjelder miljø og energi. Prosjekter som kan forene dette, vil vi møte konstruktivt.

Torp forklarer Husbanken har erfaring med selvbyggerprosjekter, blant annet i Sandnes, men at det er ekstra krevende å holde denne type prosjekter utenfor det regulære markedet når de ligger på de aller mest attraktive tomtene midt inni byen. 

Offentlig boligsektor

Begrepet «Den tredje boligsektoren» er vel etablert, men bruken varierer. Én måte å forstå det på, er at det private eiemarkedet er det første, det private leiemarkedet er det andre, mens det tredje er kommunale leieboliger som er rettet mot alminnelige leietakere – i motsetning til kommunale leiligheter som tildeles etter behovsprøving slik vi ser i dag. Torp ser begrensinger i slik en ren tredje boligsektor, blant annet få tilgjengelige kommunale tomter i byene.

– Det har jo vært mye diskusjoner om å etablere en ikke-kommersiell utleiesektor, men det er ganske krevende å gjennomføre.

Torp forklarer at dersom man skal redusere prisene, vil det i mange tilfeller kreve en subsidiert tomt eller statlige eller kommunale tilskuddsordninger.

– Mange steder er det få kommunale tomter, og vi har ikke i dag tilskuddsordninger som er utviklet til å stimulere til dette, sier han. – Og etablering av en tredje boligsektor kan også forutsette at det utvikles et lovverk som skal regulere et slikt område. En slik sektor vil nok også innebære begrensninger i mulighetene til å ta ut fortjeneste. Jeg stiller meg tvilende til om vi har et tilstrekkelig antall aktører i Norge som ønsker å drive under slike forutsetninger. Per Erik Torp, avdelingsdirektør i Husbanken, mener leiemarket trenger profesjonalisering. Foto: Mette Presterud/Husbanken

Tilvisningsavtaler

Torp sier at ett av Husbankens bidrag til det boligsosiale er de såkalte tilvisningsavtalene. Dette innebærer at Husbanken innvilger et grunnlån til en eiendomsutvikler som opererer i leiemarkedet under gode betingelser, blant annet 50 års nedbetalingstid, ett års avdragsfrihet og 20 års fastrente. Til gjengjeld stiller Husbanken visse krav til utvikleren for hvordan bygget skal disponeres og forvaltes

– Vi stiller krav til profesjonalitet og til at utvikleren godtar at en viss andel av boligene kan tildeles personer som søker kommunen om bolig, forklarer Torp.

– Vi krever også at leietakere tilbys kontrakter av fem års varighet eller mer. Denne forskjellen kan være viktig for barnefamilier. Fem år er en full barnehage- eller grunnskole-periode. I tillegg krever vi at utleier aksepterer kommunal depositumsgaranti, benytter balanserte leiekontrakter og følger Husleielovens bestemmelser.

Torp forteller at de har gitt tilsagn til over tusen utleieboliger gjennom tilvisningsavtaler siden de startet med det for to år siden. Ordningen vokser i omfang. Ifølge Torp har tilvisningsavtalene blant annet bidratt til en kraftig revitalisering av leiemarkedet i Brumunddal.

– Det som kjennetegner leiemarkedet i Norge, er at det er veldig mye småskalautleie. – Dette markedet har visse utfordringer, både med hensyn til kvaliteten på det som leies ut, og profesjonaliteten i det. Vi vet for eksempel at mange opplever diskriminering. Det er ganske veldokumentert at vi har et leiemarked i Norge som ikke fungerer optimalt for de som bor der over lengre tid. Og mange av de som leier er i en sårbar situasjon. Andelen av eneforsørgende foreldre med barn i alderen 0-6 år er i flere kommuner oppe i 50 prosent, sier Torp.

– Så leiemarkedet trenger profesjonalisering, ja.