Arkitekturpriser

Tre finalister til Stavanger byggeskikkpris

Et rehabilitert hermetikklaboratorium, en turvei og et boligprosjekt skal kjempe om prisen for 2018.

Håhammeren turvei og bro i Hafrsfjord er en av finalistene til prisen for 2018. Foto: Jo Gaute Fornes

Statutter for byggeskikkprisen

Byggeskikkpris for Stavanger, vedtatt i kommunalstyret for byutvikling 11.9.2008, er en hederspris for byggverk og bygde omgivelser som gjennom arkitekturuttrykk, utførelse, materialbruk, plangrep i samspill med gode utomhusarealer og nærmiljø bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikk på stedet, og gjør Stavanger til en god by å bo og virke i.

Prisen gis til bebyggelse og uteanlegg i kommunen, som gjennom sin utforming og innpassing i sted og miljø, avspeiler respekt for verdier i landskap, stedlige byggetradisjoner enkeltvis, i grupperinger eller i tilpasning til eksisterende bebyggelse, og som evner å fremstå som forbilder for fremtiden. Universell utforming og kvalitet i materialbruk skal vektlegges.

For tiende gang skal Stavanger kommune dele ut prisen. Årets tema er «endring». Ingrid Eileraas, sivilarkitekt i avdeling for byutvikling i kommunen, forteller i en pressemelding at Stavanger kommune i år ønsker å hedre bygde prosjekter som viser vei i endring av byen, og prosjekter der det nye er sydd sammen med det eksisterende på en forbilledlig måte.

- God arkitektur og forming av omgivelsene våre bidrar til å svare på fremtidens behov, utfordringer og nyvinninger gjennom å skape inspirerende, trygge og funksjonelle fysiske rammer. Ved bruk av god arkitektur kan byen vår endres uten at den røde tråden gjennom fortid, nåtid og fremtid går tapt, sier hun. 

De nominerte prosjektene

Blandt 21 kandidater har juryen valgt å nominere følgende tre prosjekter:

Hermetikklaboratoriet i Niels Juels gate: Arkitekt: Sigurd Lunde. Landskapsarkitekt: BDA v/Imke Wojanowski Byggeår: 1931 Rehabilitering: Brandsberg-Dahl arkitekter (BDA) Byggherre: Base Property AS Fullført: 2018

Håhammeren turvei og bro: Landskapsarkitekt: Multiconsult / Stavanger kommune. Brodesign: Multiconsult v/Karen Hatleskog Zeiner Byggherre: Stavanger kommune v/park og vei Byggeår: 2014-2016

Holmegenes: Arkitekt Haga & Grov siv.ark. Landskapsarkitekt: Klorofyll Landskapsarkitektur AS Byggherre: Smedvig Eiendom AS Byggeår: 2015

Les mer om juryens begrunnelse for nominering på Stavanger Kommunes nettside 

Hermetikklaboratoriet i Niels Juels gate er en av finalistene til prisen for 2018. Foto: Base Property
Boligprosjektet Holmegenes er en av finalistene til prisen for 2018. Foto: Camilla Pedersen

Juryen har seks stemmer, befolkningen en

Nytt i år er at befolkningen har mulighet til å påvirke hvem som til slutt stikker av med prisen. Det kan gjøres enten via kommunens nettsiderFacebook eller instagram . Avstemningen må skje innen 12. oktober kl. 12.

Juryen består av (Leder) Kari Raustein, leder for kommunalstyret for byutvikling. (Nestleder) Egil Olsen, nestleder for kommunalstyret for byutvikling. Landskapsarkitekt MNLA Terje Børsheim. Sivilarkitekt MNAL Tonje Broch Moe. Sivilarkitekt MNAL Lise Vabø Sivilarkitekt MNAL og Jo Christian Fougli, seksjonsleder på Byutvikling, Stavanger kommune.

Sekretær for juryen er sivilarkitekt Ingrid Eileraas, Stavanger kommune.

Vinneren offentliggjøres 2. november.